PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

UAB Medicinos tyrimų laboratorija (įmonės kodas 304442428) buveinės adresas Savanorių pr. 137, Kaunas, LT-44146, el. paštas info@www.kraujoanalize.lt, tel. 8 620 90007, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų saugumą bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

UAB Medicinos tyrimų laboratorija duomenų subjektų asmens duomenis tvarko tikslais, nurodytais duomenų subjektams asmens duomenų rinkimo metu. Duomenų subjektas teisę rinkti konkrečius duomenis išreiškia pasirašydamas informuotą sutikimą. Be kitų UAB Medicinos tyrimų laboratorija tvarkomų asmens duomenų, bendrovė tvarko ir žemiau nurodytus asmens duomenis.

1.1 VAIZDO STEBĖJIMO DUOMENYS

UAB Medicinos tyrimų laboratorija patalpose, esančiose Savanorių pr. 137, Kaune, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdo vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti duomenų subjektų vaizdo duomenys:

 • tvarkomi duomenų subjektų ir UAB Medicinos tyrimų laboratorija turto apsaugos užtikrinimo bei bendrovės teisėtų interesų, kai yra padaroma žala duomenų subjektams ar bendrovės turtui, įgyvendinimo tikslu;
 • šių asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytą teisinį pagrindą: 6 str. 1 d. f) p. – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų;
 • Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybėms institucijoms, kurioms toks duomenų̨ pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus.
 • šių asmens duomenų pateikimas nėra teisės aktais ar tarp duomenų subjekto ir bendrovės sudaryta sutartimi (jeigu tokia būtų sudaryta) numatytas reikalavimas, tačiau tokių duomenų pateikimas yra būtinas, siekiant užtikrinti duomenų subjektų ir bendrovės turto apsaugą.

1.2. SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ DUOMENYS

UAB Medicinos tyrimų laboratorija vidaus administravimo tikslu renka ir tvarko tokius jų Asmens duomenis, kurie yra būtini darbo sutarties su jais sudarymui, vykdymui ir nutraukimui (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, duomenys apie išsilavinimą, profesinę patirtį, kvalifikaciją, pareigas, darbo užmokestis, banko sąskaitos numeris, dirbtas laikas, sukauptos, panaudotos atostogos). Šie Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš Darbuotojų. Šių duomenų UAB Medicinos tyrimų laboratorija neperduoda jokiems duomenų gavėjams, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai toks perdavimas būtų sąlygotas teisės aktų ar teismo, kitos institucijos privalomo sprendimo. Darbuotojų duomenys yra saugomi sutinkamai su teisės aktų nustatytais reikalavimais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė).

1.3. SU TEIKIAMA DIAGNOSTINIŲ TYRIMŲ PASLAUGA SUSIJĘ DUOMENYS

UAB Medicinos tyrimų laboratorija siekdama teikti diagnostinių tyrimų paslaugas iš pacientų renka ir tvarko šiuos pacientų Asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, amžių, kontaktinį telefoną, el.paštą (jei pacientas pageidauja atsakymus gauti el.forma), diagnozę (jei ji būtina kokybiškam tyrimų atlikimui). Tvarkant duomenis šiuo tikslu, šie duomenys gaunami iš paciento tiesiogiai arba jį atstovaujančio asmens, taip pat gydytojo, paskyrusio tyrimus. UAB Medicinos tyrimų laboratorija duomenis apie pacientus gali teikti pagal sudarytas sutartis ar vienkartinius prašymus. Duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės, savivaldybės institucijoms, kurioms tokie duomenys yra būtini jų funkcijoms vykdyti. Pacientų duomenis UAB Medicinos tyrimų laboratorija saugo sutinkamai su teisės aktų reikalavimais (Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarka).

2. DUOEMNŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR INFORMUOTUMO UŽTIKRINIMAS

Duomenų subjektai turi teisę:

 • Žinoti (būti informuoti) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • Pateikę Laboratorijai asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 3 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų Asmens duomenys, kopiją (medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas įstatymo nustatyta tvarka, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei);
 • Reikalauti ištaisyti, ištrinti savo Asmens duomenis arba apriboti Duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • Įgyvendinant savo teisę į duomenų perkeliamumą, perkeliami tik tie duomenys, kurie tvarkomi sutarties arba sutikimo pagrindu ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Tokiu atveju Asmens duomenys Duomenų subjektui būtų pateikiami susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

UAB Medicinos tyrimų laboratorija privalo:

 • Sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektai dėl nurodytų teisių įgyvendinimo, privalo kreiptis į UAB Medicinos tyrimų laboratorijos administraciją telefonu 8 620 90007 arba el.paštu info@www.kraujoanalize.lt, arba atvykdami buveinės adresu Savanorių pr. 137, Kaunas.

Duomenų subjektui atsakymas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenis teikti Duomenų subjektui atsisakoma, jam turi būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo. UAB Medicinos tyrimų laboratorija privalo ne vėliau kaip per 5 dienas informuoti duomenų gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus Asmens duomenis, sustabdytus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

UAB Medicinos tyrimų laboratorija duomenis Duomenų subjektui teikia neatlygintinai. Tam tikrais atvejais (kai Duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus), toks informacijos ir duomenų teikimas Duomenų subjektui gali būti apmokestintas sutinkamai su teisės aktų reikalavimais ir UAB Medicinos tyrimų laboratorija nustatytais įkainiais.

UAB Medicinos tyrimų laboratorija tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami tiems duomenų gavėjams, kuriems duomenų subjektas pateiks sutikimą dėl savo asmens duomenų teikimo arba, kuriems tokius asmens duomenis bendrovei būtina pateikti, siekiant įvykdyti LR teisės aktuose nustatytas pareigas ar užtikrinti teisėtus bendrovės interesus.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Interneto svetainė www.kraujoanalize.lt yra internetinė svetainė (toliau – „Svetainė”), priklausanti UAB Medicinos tyrimų laboratorija (juridinio asmens kodas 304442428), adresu Savanorių pr. 137, Kaunas, LT-44146. Ši Privatumo politika nustato informacijos tvarkymo šioje Svetainėje taisykles.

Naudodamiesi Svetaine ar perduodami mums savo asmens duomenis Svetainėje ar kitais būdais, Jūs būsite susaistyti mūsų galiojančios Privatumo politikos, todėl kaskart lankantis Svetainėje reikėtų peržiūrėti šį tekstą ir įsitikinti, kad su juo sutinkate.

DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

Mes renkame ir tvarkome Svetainės lankytojo asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės svetaine. Šie Asmens duomenys apima – be jokių apribojimų – Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate naršydami svetainėje. Ši informacija – tai vardas, el. pašto adresas. Šie Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi Užklausų pateikimo ir atsakymo į jas tikslu. Jei norite pateikti klausimą kraujoanalize.lt svetainės kontaktinėje formoje, mes Jūsų Asmens duomenis ir kontaktinius duomenis galėsime panaudoti atsakydami į Jūsų pateiktas užklausas. Siekiant tinkamai atsakyti į Jūsų užklausas, mums gali reikėti su Jumis susisiekti el. paštu.

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS:

Šioje Svetainėje yra naudojami slapukai – maži duomenų failai, talpinantys informaciją apie Jūsų naršymą šiame tinklalapyje.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome Jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su Jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.
Jei šioje Slapukų Politikoje nenurodyta kitaip, naudojami slapukai yra reikalingi kraujoanalize.lt Svetainės funkcionalumui bei veikimui. Dauguma slapukų yra ištrinami iš Jūsų įrenginio po Jūsų naršymo seanso pabaigos (sesijos slapukai).

Mes naudojame slapukus, kad galėtume:

 • užtikrinti, kad Svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti
 • padidinti Svetainės veikimo greitį ir saugumą
 • identifikuoti, kada Jūs pakartotinai apsilankote mūsų Svetainėje (funkciniai slapukai)
 • identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų Svetainėje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda mums gerinti mūsų Svetainės funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai).

Kaip galite valdyti slapukus?

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei prie mūsų Svetainės jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta Jūsų slapukų parinktims. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas Jūsų lankomas svetaines.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas. Trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org.

Kraujoanalize.lt Svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

„Google Analytics“: kas tai yra ir kodėl tai naudojate?

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Mūsų Svetainėje esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse jūsų IP adresą „Google“ sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas „Google“ serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. „Google“ šią informaciją naudoja kraujoanalize.lt vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti kraujoanalize.lt papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti, kad jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, kai kurios Svetainės funkcijos jums gali būti apribotos. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

PATVIRTINTA
UAB “Medicinos tyrimų laboratorija”
Direktorės Gintarės Jarašiūnės
2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 2018/05/03